Rescue Guide-jatkokoulutus

Kurssilaiset 2024 päättyvälle kurssille on valittu.

Arctic Rescue Guide –kurssi järjestetään kerran vuodessa ja kurssille hyväksytään max. 20 opiskelijaa hakemusten perusteella. Kurssin suorittaja saa Arctic Rescue Guide –kurssitodistuksen suomeksi ja englanniksi, Lapin ammattikorkeakoulu on arvioinut opintojen vastaavuudeksi 7 opintopistettä. Lisäksi suorittajat saavat Arctic Rescue Guide –hihamerkin.

Osaamistavoitteet:

  • pystyy toimimaan arktisissa olosuhteissa viranomaisten apuna maastossa tapahtuvissa etsintätehtävissä.
  • tuntee viranomaisten viestintä- ja johtamisjärjestelmän sekä viranomaisten roolit etsintä-, pelastus- ja ensihoidon tehtävissä.
  • osaa antaa ensiapua tavallisimmissa sairaustapauksissa.
  • osaa ennakoida hypotermian ja paleltumavammojen riskit ja kykenee toimimaan sekä hypotermiasta että paleltumiavammoista kärsivän ihmisen auttamiseksi.
  • osaa toimia oikein tulipalotilanteessa, tunnistaa paloturvallisuutta edistäviä toimintatapoja, paloturvallisuuteen liittyviä riskejä, oman roolinsa paloturvallisuuden edistämisessä ja osaa toimia edistäen paloturvallisuutta.
  • osaa ottaa tarvittaessa tilanteen johtajan roolin onnettomuus- ja sairastumistilanteissa ennen viranomaisten / ammattilaisten saapumista paikalle.
  • tuntee kriisiviestinnän perusteet ja osaa toimia oman organisaationsa kriisiviestinnän suunnitelmien mukaisesti.
  • tietää roolinsa onnettomuuden tai sairastumisen jälkeisessä toiminnassa suhteessa loukkaantuneeseen tai sairastuneeseen asiakkaaseen, asiakkaan omaisiin ja itseensä.
  • osaa liikkua turvallisesti talvisilla tunturialueilla ennakoiden lumivyöryriskiä ja osaa toimia oikein onnettomuuden sattuessa.

Modules

Viranomaisorganisaatiot

Tässä osiossa perehdyt eri viranomaisorganisaatioiden toimintaan. Osiossa tutustutaan Lapin poliisin, Lapin hyvinvointialueen/Lapin Pelastuslaitoksen ja Hätäkeskuslaitoksen toimintaan. Lisäksi tutustut viranomaisverkko Virveen. Tavoitteet: Tunnet Lapissa toimivien viranomaisorganisaatiot. Tiedät viranomaisradioverkko Virven roolin viranomaisten viestijärjestelmänä.

Lessons

Operatiivinen johtaminen

Operatiivinen johtaminen tarkoittaa konkreettista kentällä tapahtuvaa ihmisten johtamista. Tässä osiossa tutustut tilannejohtamisen yleisiin perusteisiin ja johtosuhteisiin. Tavoite: Tunnet tilannejohtamisen periaatteet ja tiedät tilannejohtamisen prosessin osa-alueet.

Lesson

Kriisiviestintä

Erilaiset organisaatioita kohtaavat kriisit edellyttävät erityistä organisaatioviestintää, kriisiviestintää. Kriisi on organisaatiolle samaan aikaan sekä uhka että mahdollisuus. Kriisiviestinnälle voidaan rajoittaa kriisistä aiheutuvaa vahinkoa, kriisiviestintä voi epäonnistuessaan myös pahentaa kriisin seurauksia. Onnistuessaan kriisiviestintä voi edistää viestijän mainetta kriisiä edeltänyttä tilannetta korkeammallekin. Imagon ja brändin ollessa yritysten menestykselle oleellista pääomaa, on niihin negatiivisesti mahdollisesti vaikuttaviin kriiseihin suhtauduttava vakavasti. Tavoite: Tunnet kriisiviestinnän perusteet ja osaat toimia oman organisaatiosi kriisiviestinnän suunnitelmien mukaisesti tehostettua viestintää vaativissa tehtävissä.

Lesson

Toiminta erilaisissa onnettomuus ja sairaustapauksissa

Turvallinen ja oikea toiminta onnettomuustilanteiden ja sairaustapauksien ehkäisyssä edellyttää monipuolisia tietoja ja taitoja liittyen onnettomuustilanteiden ja sairaustapausten ominaispiirteisiin. Oman roolin hahmottaminen osana turvallisuusympäristöä auttaa toimimaan sekä ennakoiden että toimimaan oikein onnettomuuksien ja sairastumisten tapahduttua. Tavoite: Osaat antaa ensiapua tavallisimmissa sairaustapauksissa. Pystyt ennakoimaan hypotermian ja paleltumavammojen riskit ja kykenet toimimaan onnettomuustapauksissa. Tunnet oikeat toimintaperiaatteet tulipalotilanteessa. Tunnistat paloturvallisuutta edistäviä toimintatapoja, tunnistat paloturvallisuuteen liittyviä riskejä ja osaat toimia edistäen paloturvallisuutta.

Lessons

Kadonneen etsintä

Tässä moduulissa tutustut kadonneiden ihmisten etsimisessä käytettävään MSO-menetelmään. Kadonneiden etsintä tapahtuu poliisijohtoisesti ja Lapin alueella pääsääntöisesti MSO-menetelmään pohjautuen. MSO-menetelmä perustuu kadonneesta henkilöstä tehtävään profilointiin eli luonnekuvan määrittämiseen ja sen pohjalta laadittaviin todennäköisyyspäätelmiin. Menetelmän avulla usein erityisesti etsinnän alkuvaiheen niukat resurssit voidaan kohdentaa tehokkaammin henkeä pelastavan etsinnän onnistumiseksi. Tavoitteet: Perehdyt MSO-etsintämenetelmän käyttämisen perusteluihin ja tutustut menetelmän perusperiaatteisiin. Saat myös esimerkkien avulla käsityksen MSO-etsintämenetelmään kuuluvasta etsittävän profiloinnista ja etsittävän alueen lohkomisesta. Tutustut lisäksi etsittävän alueen lohkojen arviointiin ja etsintäalueen lohkojen etsintäjärjestyksen määrittämiseen.

Lesson

Lumiturvallisuus

Talvinen luonto on oleellinen osa Lapin talvimatkailua. Lumeen liittyy myös turvallisuusriskejä, joita oikein ennakoimalla ja tilanteen mukaisesti omaa toimintaa mukauttamalla on mahdollista hallita. Tavoite: Osaat liikkua turvallisesti talvisilla tunturialueilla ennakoiden lumivyöryriskiä ja osaat toimia onnettomuustapauksissa.

Lesson